• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9


Dawno, dawno temu, za siedmioma g髍ami, kr髄 Lalibela postanowi wyku w ska砤ch ko禼io硑 jakich nie widzia wcze秐iej ani p蠹niej 秝iat.
Jego kr髄estwo w Etiopii rzeczywi禼ie schowane jest przed 秝iatem za seri wysokich na 3 000 metr體, niedost阷nych, g髍skich prze酬czy i jeszcze wy縮zych g髍.


Dawniej, gdy nie by硂 tu jeszcze w硂skiej, wykutej w skale drogi, dotarcie tutaj by硂 pewnie mo縧iwe po wielu dniach ci昕kiej wspinaczki z przewodnikiem. Inaczej znalezienie Lalibeli w tych przepastnych g髍ach by硂 raczej niemo縧iwe.


Pono ten fakt zainspirowa bajkopisarzy do stworzenia sformu硂wania ?za siedmioma g髍ami??, kt髍e wszyscy znamy od ma砮go. Na 縴wo wygl眃a to bardzo wiarygodnie ? trudno o bardziej bajkowe widoki i prze縴cia w drodze dok眃kolwiek.  Droga do Lalibeli to droga do archetypu ba秐iowych wra縠.


Fakty s takie, 縠 Lalibela le縴 w pi阫nym i trudno dost阷nym miejscu, a jej historyczny kr髄 by cz硂wiekiem nie tylko ideowym, ale i niezwykle ambitnym. Postanowi wyku w ska砤ch, z kt髍ych zbudowane jest tutaj wszystko dooko砤, 12 ko禼io丑w.


Ko禼io丑w po秝i阠onych r罂nym chrze禼ija駍kim 秝i阾ym, ale co najwa縩iejsze dzi dla tych, kt髍zy je odwiedzaj, ko禼io丑w ca砶owicie monolitycznych.


Ka縟a z tych budowli jest bowiem stworzona z jednego kawa砶a ska硑.


Nie s to budowle wielkie. U秝iadamiamy sobie, 縠 ka縟a z nich jest wykuta w jednym kamieniu. Stanowi faktyczny, zwarty budynek zar體no wewn眛rz, jak i na zewn眛rz i zachowuje wszystkie zwyczajowe funkcje 秝i眛yni.


Ma okna, filary i absolutnie niepowtarzaln akustyk i atmosfer?


Ko禼io硑 Lalibeli s doprawdy niezwyk砮.


Najs硑nniejszy jest chyba Bet Giyorgis (Ko禼i蟪 秝. Jerzego), kt髍y z zewn眛rz ma kszta硉 krzy縜 i naprawd jest zjawiskowy. Bet Ammanuel jest jednym z najwi阫szych. W 秗odku mo縩a si nawr骳i, bo wszystko tu pachnie nie tylko kadzid砤mi, ale te emanuje wiar.
i眛ynie s 縴we. Mn髎two wiernych ko禼io砤 etiopskiego pielgrzymuje do nich przez ca硑 rok i towarzyszenie im w mod砤ch to wspania砮 prze縴cie dla wszystkich wierz眂ych i niewierz眂ych.


Ko禼io硑 s rozrzucone po ca砮j Lalibeli, wtopione w tkank g髍. Nie wznosz si nad innymi budynkami, tylko schowane s wewn眛rz ska硑. Frapuj眂e jest to odwr骳enie wszystkiego, co w budownictwie jest norm.


Nie przypadkiem  ludzie do dzi wierz, 縠 w budowie ko禼io丑w pomagali anio硂wie. Najd硊縠j 秝i阾y Jerzy, kt髍y w Etiopii jest chyba ulubionym 秝i阾ym, ale nie przez kr髄a Lalibel. Legenda g硂si, 縠 秝i阾y wielokrotnie nawiedza monarch we 秐ie. Marudzi o w砤sn 秝i眛yni prosz眂 i gro勘c.


Jak wida skutecznie, bo jego ko禼i蟪, ca硑 b阣眂y jednym, wielkim, kamiennym krzy縠m - cho nie najwi阫szy - jest najpi阫niejszy.


Ociosane ska硑 s grube i surowe, przepi阫ne.


Lalibela robi wra縠nie na wszystkich. Jest niezwyk砤, a jej si砤 nie tkwi w rozmiarach, lecz w wyj眛kowej formie. To wizja wykuta w skale. Ponadto miejsce wci笨 縴je. Ko禼io硑 w Lalibeli zwiedza mo縩a zwiedza jedynie w konkretnych godzinach. W pozosta硑m czasie, 秝i眛ynie pe硁e s pielgrzym體, kap砤n體 i modl眂ych si ludzi. W Etiopii wspania砤 historia nie jest przesz硂禼i. Ona tu zwyczajnie i nadzwyczajnie trwa. 


Dodatkowe informacje